​​​

ALS IAS PETC

Pre Examination Training Center, Dr. Ambedkar Bhavana Vasanth Nagar, Millers' Road, Bangaluru Karnataka - 560052

Email: shet.darshan77@gmail.com

Phone: 7065469870